Политика за поверителност

Чл. 1 Общи положения

В www.tentorium.club ние се ангажираме да гарантираме поверителността и защитата на вашите лични данни като Администратор за поверителност на данните, които ни предоставяте.

Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“ и „лични данни“ се използват като идентични термини в тази Политика) за хора, които посещават нашия сайт и използват нашите услуги, как я използваме, за да я разкрием на други и как го пазим.

Възможно е да променим тази Политика в определени моменти, така че, моля, уверете се, че сте запознати с настоящата Политика за поверителност. Като използвате нашия сайт и предоставяните чрез него услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази политика.

Всички въпроси, свързани с тази Политика, могат да бъдат изпращани на имейл: office@tentorium.club, info@tentorium.club; sales@tentorium.club

Чл. 2 За нас

Ние сме www.tentorium.club и предоставяме услуги, продукти или обща информация за нашия бизнес.

Нашият адрес на управление 1618, София, България, ул. „Тодор Каблешков“ 53, офис 33. Когато използваме „ние“ и „нас“ и глаголи в тази форма в текста по-долу, имаме предвид www.tentorium.club

Чл. 3 Как събираме лична информация от вас

Ние получаваме информация за Вас, когато използвате нашия сайт (въведете ИМЕТО НА САЙТА), например когато изпращате запитване за оферта/информация, или когато заявявате, поръчвате и използвате услугите, предоставяни на сайта.

Чл. 4 Какъв вид лична информация събираме

Ние събираме само основни лични данни за вас, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация кои страници са посетени и кога.

Чл. 5 Защо се нуждаем от вашите данни

Ние се нуждаем от вашите лични данни, за да ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт в рамките на договор между нас във връзка с предоставянето на такава информация, както и информация, която сте поискали или с която изрично сте се съгласили. Няма да събираме лични данни, които не са ни необходими за горепосочените цели.

Чл. 6 Как да използвате вашата информация

 • Може да използваме вашата информация за:
 • Ние предоставяме услугите, които сте поискали, включително обработка на вашите поръчки и изпълнение на нашите задължения, произтичащи от договорните отношения между нас;
 • Предоставяме нова информация, пряко свързана с услугите, които сте поискали;
 • Отговаряне на запитвания и предоставяне на информация, която сте поискали, включително помощ при разрешаване на въпроси, възникнали във връзка с вашите запитвания;
 • Използваме ремаркетинг чрез доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • Търсим вашите мнения или коментари относно нашите услуги и продукти/обучения;
 • Ние правим статистически анализи и други анализи за подобряване на нашите услуги;
 • Ние гарантираме, че запазвате интересите си в използването на нашия сайт или услуги;
 • Ние ви информираме за промени в нашите условия за ползване, политика за поверителност или нашите услуги.

Чл. 7 Колко дълго пазим вашата информация

Съхраняваме Вашите лични данни само докато и докато са необходими за съответната дейност, за която са предоставени или както е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчните закони и други приложими нормативни актове в Република България.

Предоставените от вас данни за маркетингови цели се съхраняват, докато не ни уведомите, че вече не желаете да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите за обработка на вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

Чл. 8 Кой има достъп до вашата информация

Ние няма да продаваме, даваме под наем или споделяме вашата информация с трети страни за маркетингови цели.

Можем да прехвърлим вашата информация на трети страни – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации с единствената цел да изпълняваме задачи и да ви предоставяме услуги от наше име.

Въпреки това, когато използваме доставчици на услуги трети страни, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, и имаме договор с третата страна, който изисква от нея да пази вашата информация и да не я използва за ваш собствен директен маркетинг цели.

Ние няма да предоставяме вашата информация на трети страни за техни маркетингови цели, освен ако не сте поискали това или не се изисква от закон, съдебни действия или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Ние работим с различни доставчици на услуги трети страни, за да ви предоставим качествени и надеждни услуги. KКогато търсите или купувате една от тези услуги, доставчикът на услуги трета страна ще използва вашата информация, за да ви предостави информация и да изпълни задълженията, които възникват във връзка с такива услуги. В някои случаи те ще действат като администратор на вашата информация, така че ви препоръчваме да се запознаете с тяхната политика за поверителност. Тези доставчици на услуги трети страни ще споделят вашата информация с нас и ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Предоставянето на вашите данни на публични органи може да се извършва само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надхвърля целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законов контрол върху процеса на обработване на лични данни и предоставяме пълен достъп до водените от нас регистри на лични данни при законовите условия за това.

Чл. 9 Къде обработваме вашите данни

Всички лични данни, които обработваме, се обработват в България, но за целите на хостинг и поддръжка тази информация е в България. Трети страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако не се изисква от закона.

Чл. 10 В кои случаи ще се свържем с Вас

Вие имате избор дали да получите информация от нас или не.

Можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото е необходимо за изпълнението на услугите, които сте поискали, договорните задължения между нас за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услугите, които сте поискали, в отговор на Вашите запитвания, за целите на запазване на вашите интереси във връзка с използването на нашия сайт или услуги или въз основа на законово изискване. Имаме право да изпращаме имейл бюлетин от сайта, за който сте се абонирали за бюлетина с вашия имейл адрес.

Няма да се свързваме с вас за маркетингови цели по имейл, телефон, текстово съобщение или поща, освен ако не сте ни дали предварително изрично съгласие или комуникацията е пряко свързана с вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕО) 2016/679),

Чл. 11 Как можете да получите достъп, да коригирате или изтриете вашите лични данни

Имате право по всяко време да ни попитате:

 • достъп до вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и използване на услугите, включително: потвърждение, че обработваме вашите лични данни, какви категории са, целите на това обработване и получателите, на които се разкриват данните, и копие от вашите лични данни, които се обработват и техния източник;
 • Коригиране на информация, която сте поискали от нас, когато е станала неточна или остаряла, напр. вашия имейл адрес и всяка друга информация;
 • изтриване или блокиране на Вашите лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕО) 2016/679);

Уведомяване за такова коригиране, изтриване или блокиране на трети страни, на които са били разкрити вашите лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия.

Действието, до което искате да получите достъп, да коригирате, изтриете или блокирате лична информация, е единствено по отношение на вашите лични данни. Безплатно е.

За да поискате достъп, коригиране, изтриване или блокиране на вашите лични данни, които обработваме, трябва да ни изпратите писмено заявление, съдържащо:

1. име, адрес и други данни за идентификация на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

4. Подпис, дата на подаване на заявката и адрес за кореспонденция.

5. нотариално заверено пълномощно, когато се представя от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявката се изпраща на имейл: office@tentorium.club, info@tentorium.club; sales@tentorium.club

Ние ще изпълним вашата заявка за достъп, коригиране, изтриване или блокиране в рамките на 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в това отношение.

Ще бъдете уведомени за решението за извършване на исканото действие или за отказа да го извършите в съответствие със закона. Уведомлението ще Ви бъде изпратено по пощата с разписка или можете да го получите лично срещу подпис.

Член 12 Как можете да подадете възражение или жалба срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи имате право на:

 • Възразявате срещу нас срещу обработването на вашите лични данни, ако има законна причина за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да се противопоставите на обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг;
 • бъдете уведомени, преди вашата лична информация да бъде разкрита за първи път на трети страни или използвана от ваше име за целите на предходния параграф на този член, като ви дава възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако искате да подадете оплакване относно начина, по който се обработват вашите данни, можете да се свържете с нас на office@tentorium.club, info@tentorium.club; sales@tentorium.club. Ако не сте доволни от нашия отговор или не смятате, че обработваме Вашите данни по законосъобразен начин, можете да се обърнете към органа за защита на личните данни – Комисията за защита на личните данни.

Адрес: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров 2“.

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Член 13 Налични мерки за сигурност за защита на вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни предоставите лична информация, ние предприемаме действия, за да гарантираме, че тя се обработва по сигурен начин. Уебсайтът www.tentorium.club използва SSL сертификат за защитен комуникационен протокол. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Той също така криптира връзката клиент-сървър по два начина, осигурявайки защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава разумна увереност, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие) и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да бъде прочетено или променено от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Нечувствителната информация (вашият имейл адрес и т.н.) обикновено се предава по интернет и никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, докато се стремим да защитим вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информацията, която ни изпращате, и вие го правите на свой собствен риск. След като получим вашата информация, ние полагаме всички усилия да гарантираме нейната сигурност в нашите системи.

Чл. 14 Профилиране

Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Чл. 15 Използване на бисквитки

Както много други уебсайтове, нашият също използва бисквитки. Бисквитките са малки, отделни пакети от информация, изпратени от организация до вашия компютър, за да ви разпознае при посещението ви. Те събират статистика за вашите действия в браузъра. Това ни позволява да проследяваме моделите на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи на използването на услугата, като времето, прекарано на уеб сайта и страниците, които посещаваме най-често. Бисквитките не ви идентифицират като личност, а обобщената статистика не включва лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да предоставим по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и неговите услуги, вие се съгласявате с използването на бисквитки, включително бисквитки на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате бисквитки, докато сърфирате в уебсайта или използвате имейли във формат HTML, можете да се откажете. За да направите това, можете да настроите вашия интернет браузър да предупреждава, преди да приеме бисквитка или да отказва бисквитки, когато ви предупреждава за тяхното присъствие. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „Опции“ или „Предпочитания“ на вашия браузър. За да сте запознати с тези настройки, както и с по-подробна информация, можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на вашия браузър.

Чл. 16 Връзки към други сайтове

Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се отнася само за нашия сайт, така че ви насърчаваме да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. Ние не носим отговорност за политиката за сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате връзки от нашия сайт за достъп до тях.

Освен това, ако сте посетили нашия уебсайт чрез сайт на трета страна, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на третата страна и ви препоръчваме да прегледате нейната Политика за поверителност.

Чл. 17 Прехвърляне на лична информация извън Европа

Като част от услугите, които ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в държави извън Европейския съюз („ЕС“). Тези държави може да нямат подобни закони за поверителност като България. С изпращането на вашите лични данни вие се съгласявате с такова прехвърляне, съхранение или обработка. Ако прехвърлим вашата информация извън ЕС по този начин, ние ще предприемем подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме защитата на вашата лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕС, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕС, за да ви предоставим тези услуги.

Чл. 18 Ревизия на тази Политика

Ние преглеждаме тази Политика редовно, за да гарантираме качествена и законна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през март 2018 г. и е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679).